Programmaverantwoording

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling

  • We gaan inwoners en ondernemers in een vroegtijdig stadium betrekken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn. Voor 2022 zetten we verder in op het begrijpelijk maken van onze communicatie, toegankelijkheid van onze website en het inrichten van burgerparticipatie.
  • Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
  • Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers.
  • De organisatie moet toegesneden zijn op de huidige en toekomstige taken. Om hier inzicht in te krijgen is in 2021 Strategisch PersoneelsManagement (SPM) gestart. De resultaten zullen medio 2022 bekend zijn. Dit proces is cyclisch en zal jaarlijks terugkeren.

Lasten

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 26.975
Gerealiseerd € 20.874
Afwijking € 6.101
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05