Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

 • Deze paragraaf beschrijft de onderhoudsbegroting en beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen. De budgetten voor het onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma’s van de programmabegroting.
  Het college zorgt ervoor dat bij elke nieuwe ontwikkeling een beheertoets in de besluitvorming is opgenomen met een daarbij behorend dekkingsvoorstel (kredietaanvraag). Bij afsluiting van het project wordt besloten de geraamde onderhoudslasten structureel op te nemen in de begroting
 • De gemeentelijke bezittingen zijn als volgt gerubriceerd:
  • Infrastructuur; wegen en kunstwerken, riolering en water.
  • Voorzieningen; groen, speelplaatsen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties.
  • Vastgoed;    gebouwen, sportfaciliteiten.
 • Conform het BBV (art. 12, lid 2) is de volgende informatie beschikbaar:
  • Actueel beleidskader op de webpagina vastgesteld beleid gemeente Beverwijk.
  • Het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau en beheerplan.
  • Vertaling financiële consequenties van het vastgestelde kwaliteitsniveau in de begroting.
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05