Bestuurlijke samenvatting

Voor u liggen de Programmaverantwoording en de Jaarrekening over 2022. Dit is het eerste jaarverslag van het college dat in september 2022 aantrad.

Gezien de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en de formatieperiode die daarop volgde, was het een beleidsarm jaar. Desalniettemin is er keihard gewerkt, want het was een jaar vol uitdagingen: de nasleep van de coronacrisis, de start van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan.

Door de coronacrisis hadden veel gezinnen en maatschappelijke organisaties het zwaar. Ook in 2022 ervoeren veel inwoners en ondernemers de negatieve gevolgen van de pandemie. We zetten de steunmiddelen vanuit het Rijk in voor hulp en ondersteuning aan inwoners en ondernemers met (dreigende) schuldenproblematiek. Ook compenseerden we de buurt- en dorpshuizen financieel, en zetten we extra in op de signalering en aanpak van eenzaamheid.

Voor jongeren organiseerden we extra activiteiten. Samen met partners werkten we aan het terugdringen van leerachterstanden opgelopen door corona. En zetten we extra in op jongerenwerk, jeugdmaatschappelijk werk, ondersteuning vanuit het CJG en cultuureducatie.

Om het welzijn binnen gezinnen te vergroten, lag de nadruk op het koppelen van overbelaste gezinnen aan vrijwillige steungezinnen. Deze preventieve inzet draagt bij aan het voorkomen van uithuisplaatsingen of inzet van (duurdere) vormen van hulpverlening.

Eind februari startte de oorlog in Oekraïne. Vele Oekraïners moesten huis en haard achterlaten, op zoek naar een veilig onderkomen. Ook in Beverwijk is hard gewerkt aan het realiseren van huisvesting en een warm welkom voor Oekraïense vluchtelingen. In samenwerking met De Fakkel en andere partners zorgden we voor passend onderwijs voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen.

De oorlog in Oekraïne zorgde ook voor een fikse stijging in de kosten van brandstof, energie en levensmiddelen. Daardoor kwamen veel huishoudens en ondernemers financieel in de knel. De gemeente Beverwijk heeft in 2022 dan ook meer dan 1000 aanvragen voor de Eenmalige Energietoeslag van het Rijk ontvangen en afgehandeld.

Daarnaast ontvingen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hulp bij het verlagen van hun energierekening. Energiecoaches gaven mensen tips op maat en hielpen bij de installatie van (gratis) energiebesparende maatregelen. In samenwerking met Greenbiz boden we ondernemers op de bedrijventerreinen, in de detailhandel en horeca gratis energiescans. Daarmee zien ondernemers welke besparingsmaatregelen de meeste winst opleveren: voor het milieu én voor hun eigen portemonnee. Ook sportverenigingen hielpen we waar mogelijk met verduurzaming.  

Los van deze onvoorziene uitdagingen, hebben we ons natuurlijk ook ingezet voor betere dienstverlening, veiligheid, onderwijs, luchtkwaliteit, meer woningen en de vele andere aspecten die ertoe bijdragen dat Beverwijk een gemeente is waar je prettig kunt wonen, leven en werken. Nu en in de toekomst. Al die onderwerpen worden uitvoerig beschreven in de programmaverantwoording en de jaarrekening. Hieronder alvast een doorkijkje:

We hebben ons onverminderd ingespannen voor meer beschikbare woningen. Ook zorgden we ervoor dat kwetsbare groepen op de woningmarkt betere kansen krijgen. O.a. met een Starterslening, die het voor huishouders makkelijker maakt om voor het eerst een woning te kopen. Maar we maakten ook prestatieafspraken met woningcorporaties en stelden een beleidsregel woonurgentie vast voor een eerlijke en eenduidige afhandeling van aanvragen voor voorrang bij woningtoewijzing van sociale huurwoningen.

We werkten aan een IJmondiaal convenant om jeugdoverlast en -criminaliteit tegen te gaan. Hierin werken we nauw samen met gemeenten Heemskerk, Uitgeest en Velsen, politie basisteam IJmond en het Openbaar Ministerie.

Gezondheid en luchtkwaliteit blijven topprioriteit. Samen met de IJmondgemeenten werkten we aan een gezonde leefomgeving en aan het vertrouwen van onze inwoners.

In 2022 hebben we onze dienstverlening verder verbeterd, o.a. door meer producten digitaal beschikbaar te maken. Zo’n 70.000 aktes van de burgerlijke stand nu digitaal beschikbaar. En inwoners kunnen een adresonderzoek of de verlenging van hun rijbewijs nu digitaal aanvragen.

We zetten ons ook in 2022 in om sport en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur en het Volwassenenfonds Sport en Cultuur konden inwoners, voor wie het om financiële reden niet vanzelfsprekend is dat zij sporten of bewegen, lid worden van een sportvereniging. Dankzij onze culturele en maatschappelijke partners was er een rijk aanbod aan laagdrempelige activiteiten, zoals het Internationaal Kinderfeest Oosterwijk , Zomer op ’t Plein, Kunst met koffie, Kunst door de brievenbus, het Kinderboekenweekfeest en het Vrolijke festival van de Kleine Kunsten. Samen met het Kindcentrum De Sparkel en Beverwijk Fit & Actief ontwikkelden we een ‘beleefstijlwandeling’: een combinatie van bewegen en beleven van erfgoed.

Ook richtten we aantrekkelijke en groene speelruimtes in, zoals bijvoorbeeld de vernieuwde speeltuin aan het binnenterrein van de Baanstraat/Romerkerkweg.

In Wijk aan Zee versterkten we het activiteitenaanbod op gebied van welzijn, zorg en sport.

We troffen voorbereidingen om beeldbepalende panden en straten op te voeren in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Zo kunnen we beeldbepalende monumenten beschermen en behouden. Met historische verenigingen werkten we aan een gezamenlijke lijst met panden en straten die beeldbepalend of monumentaal zijn. We herstelden de fontein aan het Moensplein in oorspronkelijke staat.

We ondersteunden in 2022 48 bewonersinitiatieven uit de wijken. We voerden de wijkaanpak 'Thuis in Oosterwijk' verder uit en ondersteunden de exploitatie van de wijkwinkel.

Samen met gemeente Heemskerk waren we actief en zichtbaar rondom het Europaplein. We inventariseerden de behoeften van omwonenden, bezoekers en ondernemers. En namen
zichtbare maatregelen om verloedering en overlast tegen te gaan.

In 2022 bliezen we de participatieraad nieuw leven in. De raad wierf 2 nieuwe leden, bepaalde 3 speerpunten voor 2022 en 2023 en lanceerde een eigen website.

Om op de juiste manier subsidies te verstrekken, bereidden we de nieuwe Algemene Subsidieverordening 2022 gemeente Beverwijk voor. De raad stelde deze in mei vast. We verbeterden de mogelijkheid om online subsidie aan te vragen en te verantwoorden. En we herschreven de informatie op de website, zodat die makkelijker te begrijpen is.

Het vroegtijdig voorkomen van onderwijsachterstanden is belangrijk. Samen met de gemeente Heemskerk en Velsen hebben we een IJmondiaal onderwijsachterstandenbeleid opgesteld. Want we willen voor ieder kind een goede start.

Om de parkeerdruk in het centrum te verminderen voerden we in 2022 een overgangsregeling door om het maximum aantal te verkrijgen vergunningen geleidelijk te verminderen. We analyseerden hoe de beschikbare parkeercapaciteit het beste benut kan worden, zodat bouwontwikkelingen mogelijk blijven naast het faciliteren van bewoners, bezoekers en ondernemers.

In samenwerking met o.a. de provincie, het Rijk en verschillende vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners en andere belanghebbenden, besteedden we in 2022 veel aandacht aan de verdere planvorming en voorbereiding voor de IJmondiale inzet voor het Just Transition Fund (JTF). Dit EU-fonds ondersteunt regionale clusters bij de transitie naar een duurzame industrie.

Uiteraard volgden we de regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie, windparken op zee en waterstof. Deze ontwikkelingen brengen economische kansen met zich mee, maar hebben ook ruimtelijke en milieukundige impact.

We zetten ons in voor voldoende geschikt personeel voor de IJmondiale maak- en onderhoudsindustrie, ook op lange termijn. Dit deden we onder andere met de Techport Technologieweek.

Begin 2022 openden we een startersloket, om (startende) ondernemers te ondersteunen.
En samen met ondernemers uit alle economische deelgebieden van Beverwijk troffen we in 2022 alle voorbereidingen getroffen voor een Ondernemersfonds Nieuwe stijl. Met het fonds kunnen ondernemers ideeën uitvoeren om het ondernemersklimaat te stimuleren.

Om het imago van Beverwijk te versterken, lanceerden we in januari 2022 het stadsimago.
Met “Beverwijk, je stad in IJmond-Noord” zetten de gemeente en partners Beverwijk positief op de kaart. Diverse partners ontwikkelden in 2022 een beeldmerk in de stijl van het stadsimago.

De allerbeste promotie komt natuurlijk van de Beverwijkers zelf: onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zijn de beste ambassadeurs van de stad.

Voor hen en mét hen zetten we ons in voor een aantrekkelijke stad, waar het fijn wonen, werken en verblijven is.

Graag spreken we onze trots en waardering uit voor de enorme creativiteit en inzet die afgelopen jaar zowel in als buiten het Stadhuis is gepleegd.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05