Financiële hoofdlijnen

Resultaatbestemming

Voorstel resultaatbestemming 2022

Bedrag (x € 1.000)

1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2022

11.888,2

2 Voorgestelde budgetoverheveling

-1.264,1

3 Storting in de algemene reserve

10.624,1

4 Resultaatbestemming

-1.877,5

5 Resultaat exploitatie rekening 2021 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4)

8.746,6

Bovenstaand overzicht laat het resultaat na bestemming van reserves zien.

Uit regel 1 t/m 5 valt op te maken dat:

 1. Dit is het jaarrekeningresultaat 2022 na reservemutaties
 2. Voorgestelde budgetoverheveling. Dit staat toegelicht in de budgetoverheveling hieronder.
 3. Na voorgestelde budgetoverheveling van ca. € 1,3 mln. wordt dit bruto saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
 4. Het college stelt voor om een deel van het positieve resultaat te bestemmen. Het bedrag bedraagt ca. € 1,9 mln. en dit staat verder toegelicht in de resultaatbestemming hieronder.
 5. Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt het resterende saldo, te weten ca. € 8,7 mln. toegevoegd aan de algemene reserve.

Budgetoverheveling
Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2023.

 1. De voorgestelde budgetoverheveling inzake het compensatiepakket Corona heeft betrekking op ontvangen steunmiddelen Corona, die nog niet uitgegeven zijn. Zie hiervoor de Covid-19 paragraaf . Voor dit restant wordt een budgetoverheveling voorgesteld, zodat deze middelen in 2023 ingezet kunnen worden.
 2. De voorgestelde budgetoverheveling voor de implementatie Omgevingswet betreft budget dat in 2022 niet is ingezet voor het proces om te komen tot een Omgevingsvisie. Dit proces neemt meer tijd in beslag en er is sprake van uitloop ten opzichte van de oorspronkelijke planning. Door de overheveling van het restantbudget kunnen de werkzaamheden in 2023 worden afgerond.
 3. De voorgestelde budgetoverheveling inzake Programma Duurzaamheid heeft betrekking op de incidenteel ontvangen middelen voor de uitvoering van het programma, zie voor verdere toelichting programma 7, taakveld 7.4. Voor het restant van de middelen wordt een budgetoverheveling voorgesteld zodat deze middelen in 2023 kunnen worden ingezet.

Er wordt voorgesteld een bedrag van ca. €1,3 miljoen aan budget over te hevelen.

Nr

Portefeuille-houder

Programma

Taakveld

Omschrijving

Bedrag (x €1.000)

1

T.J. Tabak

0 Bestuur en Ondersteuning

0.8 Overige baten en lasten

Compensatiepakket Corona

910,1

2

A. Bal

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing (8)

8.1 Ruimte en leefomgeving

Implementatie omgevingswet

122,0

3

B.G.P. van den Berg

7 Volksgezondheid en milieu

7.4 Milieubeheer

Programma duurzaamheid

232,0

Totaalbedrag voor budgetoverheveling:

1.264,1

Resultaatbestemming

 1. In de decembercirculaire 2022 zijn incidentele middelen ontvangen voor het jaar 2022 uit taakmutaties en decentralisatie uitkeringen, die niet meer in 2022 ingezet konden worden. Voor deze middelen wordt een resultaatbestemming voorgesteld, zodat deze in 2023 alsnog ingezet kunnen worden. Dit betreffen middelen voor Corona Steunpakket € 49 duizend, Bijzonder bijstand € 82 duizend, Meerkosten Oekraïne Sociaal Domein € 51 duizend en Versterken sociale basis € 25 duizend. Middelen ontvangen in de december-circulaire zijn niet meer verwerkt in de begroting. Daarom kan geen budget worden overgeheveld, en wordt een voorstel tot resultaatbestemming gedaan voor deze middelen.  
 2. Middels de december-circulaire 2022 is een bedrag van € 1,2 mln. ontvangen voor uitvoering van de Wet energietoeslag 2023. Het college stelt voor het bedrag van € 1,2 mln., wat is bedoeld om inwoners met een laag inkomen in 2023 opnieuw ondersteuning te bieden bij de energierekening, via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2023.   
 3. Het college stelt voor om het bedrag van € 98,6 duizend, dat bedoeld is om saneringskredieten mee op te starten, via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2023. Saneringskrediet is een onderdeel van de Beleidsnota Schuldhulpverlening 2021-2024 (INT-21-60425). Het saneringskrediet wordt gebruikt om schulden af te kopen, waarbij de klant het bedrag in delen terugbetaald aan de gemeente. Het is een eenmalige pot waar geld uitvloeit en in terug wordt gestort. In 2023 zal een andere werkwijze m.b.t. het beschikbaar stellen van saneringskredieten worden onderzocht.
 4. Het college stelt voor om een bedrag van € 402 duizend als resultaatbestemming in te zetten voor de dekking van de verbouwingskosten aan de Wijckermolen 202 voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen en voor de aankoop steltonplaten (verharde ondergrond) op de locatie Westerhoutweg 1.

Er wordt voorgesteld om bij de bestemming van het rekeningresultaat een bedrag van ca. € 1,9 mln. te bestemmen.

Resultaatbestemming in detail

Bedrag
(x €1.000)

1

Taakmutaties en decentralisatie uitkeringen uit decembercirculaire 2022

206,8

2

Energietoeslag (decembercirculaire 2022)

1.170,1

3

Saneringskrediet

98,6

4

Verbouwingskosten Wijckermolen 202

402,0

Totaalbedrag voor resultaatbestemming

1.877,5

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05