Financiële hoofdlijnen

Rekeningresultaat

De begroting 2022 is voor het laatst vastgesteld op basis van de slotwijziging 2022. Op basis van deze slotwijziging was de verwachting er een voordelig saldo van € 5,2 mln. zou ontstaan. In deze paragraaf wordt een verklaring op hoofdlijnen gegeven voor het verschil ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit betreft een voordelig saldo na bestemming reserves van ca. € 11,8 mln. Het verschil tussen beide rapportagemomenten bedraagt ca. € 6,7 mln. na bestemming van reserves. Het verschil voor bestemming van reserves bedraagt ca. € 3,3 mln. Dit komt door het niet doteren aan reserves als gevolg van de latere verkoop van Ankie's Hoeve.

Om de toegankelijkheid van het financiële deel van de jaarrekening te verhogen volgt hieronder het financiële beeld op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn samengesteld uit de in de diverse programma’s geconstateerde verschillen groter dan € 250 duizend voor zowel baten als lasten per beleidsveld toegelicht. Een verdere toelichting (oorzaak van de afwijkingen) is opgenomen in het programmagedeelte, daarin worden verschillen van € 25 duizend of meer toegelicht.

In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-B (werkelijk ten opzichte van begroot) betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Aangepaste

Staat van baten en lasten

Rekening

Begroting

Rekening

Verschil

(x € 1.000)

2021

2022

2022

W-B

0

Bestuur en ondersteuning

Lasten

7.178,4

9.919,4

7.228,2

-2.691,2

Baten

5.144,1

7.071,0

5.025,7

-2.045,3

Saldo

-2.034,3

-2.848,4

-2.202,5

645,9

1

Openbare orde en veiligheid

Lasten

5.888,2

6.390,6

6.059,6

-331,0

Baten

312,5

170,7

177,2

6,5

Saldo

-5.575,7

-6.219,8

-5.882,4

337,5

2

Verkeer en vervoer

Lasten

9.516,2

8.754,9

9.144,9

389,9

Baten

2.160,0

1.113,6

1.514,6

401,1

Saldo

-7.356,3

-7.641,4

-7.630,2

11,1

3

Economie

Lasten

1.664,0

1.077,7

971,9

-105,7

Baten

283,9

413,2

401,0

-12,2

Saldo

-1.380,1

-664,5

-570,9

93,5

4

Onderwijs

Lasten

6.054,1

6.425,2

6.799,6

374,4

Baten

1.644,2

2.308,2

2.714,9

406,7

Saldo

-4.409,9

-4.117,1

-4.084,7

32,4

5

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

9.712,7

9.570,5

9.941,7

371,2

Baten

289,5

122,6

340,6

218,0

Saldo

-9.423,2

-9.448,0

-9.601,1

-153,1

6

Sociaal domein

Lasten

56.067,8

60.533,3

60.845,1

311,8

Baten

19.698,3

17.887,3

18.753,5

866,3

Saldo

-36.369,5

-42.646,0

-42.091,6

554,5

7

Volksgezondheid en milieu

Lasten

14.405,5

14.888,3

13.847,6

-1.040,7

Baten

11.469,6

11.651,1

11.041,8

-609,3

Saldo

-2.935,9

-3.237,2

-2.805,8

431,5

8

VHROSV

Lasten

16.507,8

8.005,9

7.956,6

-49,3

Baten

17.282,0

5.550,8

6.191,4

640,6

Saldo

774,3

-2.455,0

-1.765,2

689,9

Totaal Programma's

Lasten

126.994,7

125.565,8

122.795,3

-2.770,6

Baten

58.284,1

46.288,4

46.160,8

-127,6

Saldo

-68710,577

-79277,455

-76634,464

2.643,0

0.4 Overhead

Lasten

-12.473,6

-13.455,2

-14.739,7

-1.284,6

0.8 Onvoorzien

Lasten

0,0

-50,0

0,0

50,0

0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb)

Lasten

0,0

0,0

0,0

0,0

Algemene dekkingsmiddelen

Baten

90.218,0

99.827,3

101.669,1

1.841,8

Saldo voor bestemming

9033,81972

7044,664

10294,913

3.250,2

Toevoegingen aan reserves

8.392,3

7.175,0

3.786,6

-3.388,4

Onttrekkingen aan reserves

7.184,4

5.337,1

5.379,9

42,8

Saldo na bestemming

7.825,9

5.206,8

11.888,2

6.681,5

Verklaring verschil op hoofdlijnen

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05