Bijlagen

Toezichtinformatie

Interbestuurlijk toezicht

 • Het college rapporteert jaarlijks over onderwerpen die door de provincie als risicovol zijn aangemerkt, te weten; financiën, omgevingsrecht en archivering (medebewindstaken)
 • De raad krijgt deze informatie ook (wet revitalisering generiek toezicht )
 • De rapportage staat in deze jaarstukken en ook apart aangeleverd bij de provincie.
 • De provincie informeert het college jaarlijks over haar oordeel. Bij een goed oordeel gaat de provincie meer op afstand staan

Financiën

 • De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, dit is een wettelijke taak (Gemeentewet). Elke gemeente moet daarom de begroting, de jaarrekening, informatie voor derden (IV3) en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting voor 15 november en de jaarrekening voor 15 juli. Wanneer de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achte raf). In 2022 viel gemeente Beverwijk, net als in voorgaande jaren, onder repressief toezicht.

Omgevingsrecht

 • In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.
 • Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, deze bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de Big-8 cyclus
 • De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening (RO), bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu. De basis voor het toezicht is de informatie wordt aang eleverd op grond van de provinciale informatieverordening
 • Eind 2022 (brief van 14-12-2022 D-088788) heeft de provincie opnieuw een oordeel geveld. De conclusie is dat de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (Bouwen/RO en Milieu) overall redelijk worden uitgevoerd. ten opzichte van 2021 voldoen we helaas minder goed. De toezichthouder heeft hierbij een drietal verbeterpunten aangegeven.

Informatie- en archiefbeheer

 • Het provinciale toezicht richt zich op het goed op orde zijn van informatie- en archiefbeheer bij de lokale overheid. De basis voor de jaarlijkse beoordeling is de informatie die jaarlijks wordt aangeleverd op grond van de Provinciale Informatieverordening. De informatie bestaat uit het verslag van de archivaris aan het college. Daaruit blijkt hoe uitvoering gegeven wordt aan de Archiefwet- en regelgeving
 • In de Archiefverordening 2015 van de gemeente Beverwijk is bepaald dat de archivaris eenmaal per jaar verslag doet aan het college over de naleving van de Archiefwet en dat het college jaarlijks aan de raad verslag doet wat zij heeft verricht op terrein van archief. Het college overlegt daarbij de verslagen die door de archivaris zijn uitgebracht.
 • De verslagen worden ter kennisname aan het college voorgelegd en nader toegelicht in een collegenota. Ook worden de verslagen aan de raad toegezonden. Eventuele verbetervoorstellen worden in gang gezet.

Oordeel provincie
De provincie beoordeelt de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief. Indien hier bevindingen uit volgen wordt daar opvolging aan gegeven. In het kader van het interbestuurlijke toezicht heeft de provincie Noord-Holland verslag gedaan van de beoordeling van informatie en archiefbeheer van onze organisatie over het jaar 2021 (IN-20022-81694). Het oordeel luidt ‘enige verbetering noodzakelijk’. Omdat niet voldaan wordt aan een aantal wettelijke eisen, wordt overgegaan van sober toezicht (eens in de drie jaar) tot regulier (jaarlijks) toezicht.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05