Home

Voorwoord

Jaarstukken 2022

 • Deze jaarstukken bestaan uit een samenvatting, beleidsdeel met de programmaverantwoording en paragrafen, de jaarrekening en informatie

Samenvatting

 • Hier vindt u de bestuurlijke samenvatting, het rekeningresultaat met een voorstel voor resultaatbestemming, de balanspositie en een verloopoverzicht van de algemene reserve.

Programmaverantwoording

 • Het college van Burgemeester en Wethouders (verder college) legt verantwoording af aan de raad van gemeente Beverwijk (verder raad) over de uitvoering van werkzaamheden die vermeld staan in de programmabegroting 2022. Het college geeft per programma/taakveld inzicht in:
  • Bereikte maatschappelijke effecten en toegezegde prestaties
  • Financieel overzicht met baten en lasten
  • Financiële toelichting voor een afwijking die groter is dan €25 dzd ten opzichte van het budget
  • Budgetoverhevelingen en reserves

Verantwoording paragrafen

 • In de paragrafen staat belangrijke informatie voor raadsleden waarmee zij inzicht krijgen in de financiële positie van de gemeente, de beheersmatige aspecten en de risico's. Deze 7 verplichte paragrafen (BBV) gaan over; lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. Als gevolg van de actualiteit een paragraaf toegevoegd ove r Covid-19.
 • Waar mogelijk is voor de verantwoording hetzelfde format toegepast als bij de programmaverantwoording.

Jaarrekening

 • In de ‘grondslagen voor waardering en resultaatbepaling’ staan de kaders vermeld
 • De balans geeft een totaalbeeld van werkelijke uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting. De toelichting staat bij de programmaverantwoording.

Informatie

 • Hier vindt u informatie over herkomst middelen en verdeling lasten, personeelsbudget en externe inhuur, inkoop en aanbesteding, kredieten, bestuur en directie en een verklaring van afkortingen.

Overige aandachtspunten en opmerkingen

 • Getallen worden in duizendtallen (duizend) of miljoenen (mln.) gepresenteerd, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
 • Bedragen worden altijd voorafgegaan door het € teken. Wil je een bedrag uitdrukken in miljoenen dan mag je daarbij als decimaalteken een komma gebruiken. De schrijfwijze is dan:
  • € 25 duizend  of € 77 duizend maar geen € 77,3 duizend;
  • € 0,1 mln. of  € 25,1 mln.
 • Alle getallen en tekst hebben betrekking op 2022 tenzij anders vermeld.
 • Vastgesteld beleid en informatie over verbonden partijen is te vinden op beverwijk.nl  bij vastgesteld beleid
 • Financiële informatie zoals de programmabegroting, jaarstukken, voorjaars- en najaarsnota's zijn te vinden op beverwijk.nl  bij Financiën, begroting en beleid .

Colofon

 • Gemeente Beverwijk, postbus 450 1940 AL Beverwijk
 • 0251 256 256, www.beverwijk.nl
 • Foto’s: Anja Otto, Bas Banga, Theo de Bot
 • Registratienummer; Z-23-181648
Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05