Paragrafen

Grondbeleid

In de nota grondbeleid is vastgelegd dat gemeente Beverwijk bij voorkeur een facilitair grondbeleid voert. Met het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening en de Grondexploitatiewet ontstaat de plicht om kosten voor publieke werken zo mogelijk te verhalen op eigenaren van de te ontwikkelen kavels binnen een bestemmingsplan. De gemeente streeft ernaar om het kostenverhaal met grondeigenaren zoveel mogelijk in anterieure overeenkomsten vast te leggen.

Instrumenten grondbeleid:

  • Gronden die tijdelijk in het bezit van de gemeente zijn of komen, worden beheerd door een huur-, gebruiks- of pachtovereenkomst aan te gaan met de verkopende partij of een derde.
  • De gemeentelijke kosten voor bouwontwikkelingen op particuliere gronden worden verhaald op de particulier door een anterieure overeenkomst (wettelijk verplicht).
  • De uitgifte van gronden wordt op basis van de grondprijzennota gedaan.

Voor de grote projecten worden samenwerkingsovereenkomsten opgesteld, waarbinnen de randvoorwaarden voor levering en betaling van de gronden wordt opgenomen. Bij overige ontwikkelingen wordt volstaan met een verkoop- of exploitatieovereenkomst.

Deze pagina is gebouwd op 07/10/2023 10:27:30 met de export van 07/10/2023 09:58:05